Reklamační řád

Realitní kanceláří REAL MORAVIA se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě Franchisingové smlouvy uzavřené se společností REAL MORAVIA s.r.o. smluvně oprávněna k využívání systému REAL MORAVIA. Každá realitní kancelář REAL MORAVIA je nezávisle vlastněna a provozována.

Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář REAL MORAVIA poskytuje realitní služby.

Shledá-li klient služby poskytované příslušnou realitní kanceláří REAL MORAVIA za nevyhovující, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u příslušné realitní kanceláře REAL MORAVIA.

Příslušná realitní kancelář REAL MORAVIA sepíše s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol na aktuálně platném formuláři přijatém v danou dobu společností REAL MORAVIA s.r.o.. Klient má právo na kopii reklamačního protokolu.

Reklamace bude příslušnou realitní kanceláří REAL MORAVIA vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář REAL MORAVIA s klientem písemně nedohodne jinak.

Reklamaci může realitní kancelář REAL MORAVIA uznat jako oprávněnou, nebo neoprávněnou.

Pokud realitní kancelář REAL MORAVIA uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní, a poskytne klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména sleva na poskytovaných realitních službách. Realitní kancelář REAL MORAVIA zašle kopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti REAL MORAVIA s.r.o..

Pokud realitní kancelář REAL MORAVIA uzná reklamaci za neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta. Realitní kancelář REAL MORAVIA zašle koopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti REAL MORAVIA s.r.o.. Společnost REAL MORAVIA s.r.o. vyhodnotí reklamaci a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve příslušnou realitní kancelář REAL MORAVIA, aby zjednala náležitou nápravu dle pokynů společnosti REAL MORAVIA s.r.o..

Na základě zjištění učiněných z reklamačních protokolů vyvozuje realitní kancelář REAL MORAVIA a společnost REAL MORAVIA s.r.o. důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

Realitní kancelář REAL MORAVIA a společnost REAL MORAVIA s.r.o. zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tento reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře REAL MORAVIA na území České republiky.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.

Tento reklamační řád může být měněn pouze společností REAL MORAVIA s.r.o..