Vnitřní oznamovací systém

Společnost REAL MORAVIA (dále „Společnost“) v souvislosti s přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále „Směrnice EU“), zavedla Vnitřní oznamovací systém Společnosti. Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Společnosti a osobám, které se dozvěděli o protiprávním jednání Společnosti porušujících předpisy Evropské unie ve vymezených oblastech podle bodu I. („Oznámení“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě II. („Oznamovatel“).

I. VYMEZENÉ OBLASTI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních

1. spadajících do následujících oblasti: • zadávání veřejných zakázek; • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; • bezpečnost dopravy; • ochrana životního prostředí; • radiační ochrana a jaderná bezpečnost; • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; • veřejné zdraví; • ochrana spotřebitele; • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

2. ohrožujících finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU;

3. protiprávní jednání týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

II. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, je fyzická osoba, která pro nás pracuje nebo vykonává pro nás obdobnou činnost, čímž se rozumí zejména: • výkon funkce v orgánech naší společnosti; • zaměstnání v naší společnosti; • poskytování služeb pro naši společnost; • výkon činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů.

Oznamovatelem jsou i osoby, která oznamují nebo zveřejňují informace o porušení získané v rámci pracovního poměru, který mezitím skončil, a osoby, jejichž pracovní poměr má teprve začít, jestliže byly informace o porušení získány během přijímacího řízení či jiných předsmluvních jednání.

III. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

1. Příslušná osoba a její kontaktní údaje (kanály pro přijímání oznámení)

Příslušná osoba je osobou, která v rámci Vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení.

Kontakty na centrálu společnosti : Centrála společnosti

2. Podání a přijetí oznámení

Podat Oznámení prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému je možné

1. e-mailem, který je potřeba zaslat na e-mailovou adresu Příslušné osoby - Centrály společnosti, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení;

2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky Příslušné osoby - Centrály společnosti. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době od Po – Pá, 8:00 – 15:00 hod;

3. prostřednictvím kontaktního formuláře Příslušné osoby na stránkách Centrály společnosti;

4. poštou zaslanou na adresu Centrály společnosti. V zájmu zachování důvěry, žádáme, aby tato zásilka byla adresovaná přímo k rukám Příslušné osoby;

5. osobně v kanceláři Příslušné osoby - Centrály společnosti. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době od Po – Pá, 8:00 – 15:00 hod a pokud možno po předcházející domluvě;

6. vložit do poštovní schránky Centrály společnosti. V zájmu zachování důvěry žádáme, aby tato zásilka byla adresována přímo k rukám Příslušné osoby.

Oznámení lze rovněž podat anonymně.

O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:

a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

Příslušná osoba má povinnost Oznámení v stanovené lhůtě (nejpozději do 3 měsíců) zpracovat a o výsledku šetření vždy písemně vyrozumět Oznamovatele.

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

3. Nakládání s informacemi

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze Příslušným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení. Poskytuje-li Příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu. Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání Oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči Oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Centrála REAL MORAVIA

Adresa:

REAL MORAVIA s.r.o.
Stojanova 1334
686 01 Uherské Hradiště

Další kontakty:

  • info@realmoravia.cz
  • www.realmoravia.cz
  • +420 572 551 032